INVESTORS » SIJOITTAJASIVUT

Containerships sijoituskohteena

Yhtiö

Containerships on suomalainen täyden palvelun logistiikkayhtiö, joka tarjoaa turvallisen ja nopean konttiliikenteen Itämeren, Pohjanmeren ja Välimeren alueilla. Valikoimaan kuuluvat sekä standardoidut että asiakaskohtaiset kontit ja eri kuljetusmuodot ovelta ovelle. Konsernin liiketoiminnan ydin on Itämerellä, jossa Containerships on alansa johtavia yhtiöitä. 2010 -luvulla yhtiö on laajentanut toimintaansa myös Välimeren alueelle, jonka toiminnot kattavat tällä hetkellä 13 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Containerships Oyj:n vuonna 2015 liikkeeseenlaskema yhteensä 60,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä (Helsingin Pörssi) 1.4.2016 alkaen.

Tavoitteet & Strategia

Yhtiön strategian keskeisinä tavoitteina ovat kasvu ja aseman vahvistaminen yhtiön markkina-alueilla. Strategiansa mukaan Containerships on vuonna 2020 Itämeren johtava ovelta ovelle -rahdinkuljettaja short-sea -segmentissä sekä yksi johtavista konttioperaattoreista Venäjällä. Yhtiö vakiinnuttanut maa- ja merikuljetusyhteytensä Itämeren ja Välimeren välille ja on vahvasti läsnä myös Keski- ja Itä-Euroopassa.

Yhtiön tavoitteena on kehittää tarjontaansa multimodaalikuljetusratkaisuista koostuvaksi palvelukokonaisuudeksi. Kuljetusaikoihin ja -kilometreihin perustuva palvelutarjonta sekä alan paras asiakaspalvelu ja operatiivinen luotettavuus ovat tavoitteen keskeinen perusta. Vahva yhteistyöverkosto tukee osaltaan tätä tavoitetta.

Vuonna 2020 yhtiö on vakiinnuttanut asemansa Euroopan ensimmäisenä nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä läpi koko kuljetusketjunsa hyödyntävänä kuljetusyhtiönä. Yhtiö operoi Itämerellä omistamiaan neljää LNG-alusta ensimmäisenä alueella. 25 prosenttia yhtiön rekkakalustosta hyödyntää LNG:tä vuonna 2020. Yhtiö on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään Itämerellä viidellä prosentilla vuosittain.

Vuonna 2020 yhtiöllä on käytössään toimintaympäristönsä parhaat alukset, kontit sekä ajoneuvokalusto. Yhtiön operatiivinen toiminta on alansa tehokkainta. Optimaalinen operatiivinen suunnittelu ja sen tukitoiminnot takaavat luotettavat, ympäristöystävälliset ja kustannustehokkaat kuljetusratkaisut kovan kilpailun kuljetusmarkkinoilla.

Avainluvut

  KONSERNI
Tunnusluku 2018 2017 Muutos 2016
IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto, M€ 268,0 226,7 18,2 % 197,9
Käyttökate, M€ 13,3 15,2 -12,4 % 13,9
Käyttökate- % 5,0 % 6,7 % -25,9 % 7,0 %
Käyttökate, M€, oikaistu* 15,3 15,2 0,8 % 13,9
Käyttökate- %, oikaistu 5,7 % 6,7 % -14,8 % 7,0 %
Liikevoitto, M€ 4,1 7,8 -47,2 % 5,9
Liikevoitto % 1,5 % 3,4 % -55,3 % 3,0 %
Liikevoitto, M€, oikaistu** 8,4 7,8 8,2 % 5,9
Liikevoitto %, oikaistu 3,1 % 3,4 % -8,5 % 3,0 %
Tilikauden tulos, M€ -1,7 0,2 -1,4
Tilikauden tulos % -0,6 % 0,1 % -0,7 %
Tilikauden tulos, M€, oikaistu*** 2,6 1,7 -1,4
Tilikauden tulos %, oikaistu 1,0 % 0,8 % -3,4 %
Oman pääoman tuotto % -9,4 % 0,8 % -7,8 %
Oman pääoman tuotto %, oikaistu 14,8 % 8,7 % -7,8 %
Omavaraisuusaste % 11,6 % 16,0 % -27,7 % 16,8 %
Omavaraisuusaste, oikaistu % 15,4 % 20,8 % -25,7 % 21,3 %
Korollinen nettovelka, M€**** 56,2 64,1 -12,3 % 46,2
% liikevaihdosta 21,0 % 28,3 % -25,9 % 27,3 %
Henkilöstö, keskimäärin***** 671 633 6,0 % 608
Kaavat tunnuslukujen laskentaan:
Oman pääoman tuotto = Tilikauden tulos/ Oma pääoma * 100
Omavaraisuusaste = Oma pääoma/taseen loppusumma * 100
Oikaistu omavaraisuusaste = (Oma pääoma + pääomalainat)/ taseen loppusumma * 100
* Käyttökateesta on oikaistu jvk-ehtojen mukaan seuraavat kertaerät: transaktiokulut 0,9 M€, johdannaisiin liittyvät kertaerät 0,7 M€ ja muut kertaerät 0,4 €
** Liikevoitosta on jvk-ehtojen mukaisesti oikaistu aineettoman omaisuuden 2,3 M€ alaskirjaus
*** Tilikauden oikaistuun tuloksen sisältyy yllä mainitut käyttökatteen ja liikevoiton oikaistut
**** Korollinen nettovelka laskettu jvk-ehtojen mukaisesti (ei sisällä pääomalainoja eikä LNG alusten leasing vastuita)
***** Vuoden 2018 tilinpäätöksen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on 671. Vastaava päivitetty henkilömäärä 31.12.2017 on
633. 2017 tilinpäätöksen luvusta (562) puuttui osa kuorma-auton kuljettajista.

Toimintaympäristö

Vuoden 2018 aikana monet geo- tai talouspoliittiset sekä lainsäädännölliset tapahtumat vaikuttivat logistiikkamarkkinaan Konsernin toiminta-alueella. Olennaisesti konsernin toimintaan tai tulokseen vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä ei vuoden aikana kuitenkaan tapahtunut.

Öljyn hinta vuonna 2018 vaikutti konserniin markkinoihin eri tavoin. Rahtitasot tasaantuivat, mutta vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä voimakkaaseen nousuun lähtenyt bunkkerihinta lisäsi konsernin operatiivisia kustannuksia. Toisaalta kahdessa konsernille tärkeässä markkinassa Libyassa ja Venäjällä talouden odotetaan voimistuvan öljyn hinnan noustessa.

Vuonna 2014 voimaan astuneet Venäjän sanktiot jatkuivat edelleen vuonna 2018 vaikuttaen erityisesti tavaravirtoihin Euroopasta Venäjälle. Sanktioiden astuessa voimaan konserni muutti menestyksekkäästi Venäjän liikenteen strategiaansa korvaten elintarvikekuljetuksia muilla tavarakuljetuksilla ja lisäten Venäjältä Eurooppaan suuntautuvien kuljetusten määrää. Vuonna 2018 Venäjän vienti jatkoi kasvua edellisvuoden tapaan.

Lisäksi konsernin toiminta-alueista etenkin Pohjois-Afrikassa on markkinoita, jotka ovat alttiita poliittiselle ja taloudelliselle epävarmuudelle. Esimerkiksi konsernin kannalta tärkeällä markkina-alueella Libyassa epävarmuuden lisääntyminen on lisännyt laivojenkäsittelyaikoja satamissa. Turkin poliittiset levottomuudet eivät vaikuttaneet merkittävästi konsernin kuljetusvolyymiin vuonna 2018.

Kesäkuussa 2016 järjestetty kansanäänestys Iso-Britannian EU-jäsenyydestä johti maan päätökseen erota Euroopan Unionista. Brexit -päätös ei vuonna 2018 vaikuttanut kuljetusvolyymeihin. Iso-Britannian EU-ero saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa erityisesti Iso-Britanniaan suuntautuviin kuljetusmääriin alentavasti, mutta toisaalta voi myös vahvistaa Iso-Britannian vientiä.

 

Osakkeet & joukkovelkakirja

Containerships Oyj on perheyhtiö, jonka osakepääoma on 80 000 euroa. Yhtiöllä on 118 752 osaketta. Osakkeista 114 002 on A-sarjan osakkeita ja 4 750 B-sarjan osakkeita. A-osakkeet tuottavat kukin yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. B-sarjan osakkeille maksetaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Containerships Oyj:n yhteensä 60 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä 18.1.2018 alkaen (ISIN FI4000292172). Yhtiö voi nostaa lisää joukkovelkakirjalainaa aina 100 miljoonan euron kokonaismäärään asti. Joukkovelkakirjalainan pörssierä on 100 000 euroa. Neljän vuoden lainan korko on sidottu kolmen kuukauden euriboriin ja lainan marginaali on 6,25 prosenttia. Laina erääntyy maksettavaksi 22.11.2021. Joukkovelkakirjalainaosuudet on liitetty Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Lainan liikkeeseenlaskusta saatuja varoja käytettiin tai tullaan käyttämään yhtiön lainojen uudelleenrahoitukseen (50.5 miljoonaa euroa kokonaan takaisinmaksettua lainaa), uusien konttien, LNG-alusten, rekkojen ja perävaunujen hankintaan sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin mukaan lukien mahdolliset yrityskaupat.

Listalleottoesite (englanniksi, julkaistu 17.01.2018)

Päivitetyt joukkovelkakirjalainaehdot (englanniksi, julkaistu 17.1.2018)

Signed bondholder notice (englanniksi, julkaistu 2.11.2018)

Letter to Bondholders (englanniksi, julkaistu 22.1.2019)

Notice to Trustee and Bondholders (englanniksi, julkaistu 29.3.2019)

Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen liiketoiminta (Corporate Responsibility) jaetaan usein taloudelliseen, ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen.
Taloudellinen vastuu tarkoittaa toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista. Ympäristövastuuseen kuuluu toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten huomioon ottaminen, mittaaminen ja raportointi. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat oikeudenmukaiset ja jokaista työntekijää kunnioittavat toimintatavat ja työolosuhteet.

Yhteiskuntavastuu Containerships-konsernissa

Containerhips Group haluaa olla edelläkävijä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien kuljetusratkaisuiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Ympäristöystävällisyys ja toimitusten luotettavuus ovat keskeinen osa kaikkea liiketoiminnan kehittämistä.

Liikenne ja kuljetus aiheuttavat väistämättä päästöjä ja kuormittavat ympäristöä. Logistiikassa ympäristökuormituksen minimoiminen ja taloudellisuus kulkevat kuitenkin lähes aina käsi kädessä. Mitä vähemmän kilometrejä ja polttoainetta kuljetukseen tarvitsee käyttää, sitä taloudellisempaa toiminta on. Tärkeää on myös tarkoituksenmukaisten kuljetusmuotojen valinta ympäristöpäästöjen minimoimiseksi.

Taloudellinen vastuu

Kestävä kehitys on Containershipsin liiketoiminnassa keskeistä, sillä yhtiö on määritellyt ympäristöhaittojen minimoimisen strategiseksi kilpailuedukseen. Jotta ympäristömyönteisiin ratkaisuihin voidaan investoida, toiminnan on oltava myös kannattavaa. Containerships pyrkii varmistamaan tuloksellisen liiketoiminnan, lakien, asetusten ja sopimusten noudattamisen sekä tietojen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden järjestelmällisellä riskienhallinnalla, sisäisellä valvonnalla ja sisäisellä tarkastuksella. Riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta on kuvattu tarkemmin yhtiön Corporate Governance –selvityksessä ja sijoittajasivuilla kohdassa Riskit ja riskienhallinta.

Osana riskienhallintaa Containershipsillä on jokaisessa maassa henkilö, joka vastaa, että toiminta on paikallisen lainsäädännön mukaista. Konsernilla on myös sisäinen eettinen ohjeisto, joka kieltää kaiken lahjonnan ja muun epäeettisen ja lainvastaisen toiminnan. Konsernissa ei hyväksytä korruptiota, lahjontaa tai niiden yritystä missään muodossa.

Ympäristövastuu

Containerships-konserni on määritellyt ympäristökuormituksen minimoimisen strategiseksi tavoitteekseen ja näkee ympäristömyönteisyyden kilpailuetuna. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan asiakkaalle kuljetusratkaisuja, jotka vähentävät esimerkiksi asiakkaan ja asiakkaan tuotteen hiilijalanjälkeä. Myös turhien kuljetusten, kuten virhekuljetusten, ja käsittelyvahinkojen poistaminen vähentävät turhaa ympäristökuormitusta.

Containerships on tunnistanut toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja pyrkii vähentämään niitä aktiivisesti. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat kuljetustoiminnan aiheuttamat päästöt ilmaan.

Containerships noudattaa kunkin toimintamaansa ympäristölainsäädäntöä toiminnan minimitasona. Containerships on aktiivisesti investoinut päästöjä vähentäviin teknologioihin, laivojen osalta rikkipesureihin sekä maaliikenteen osalta LNG-rekkoihin. Containershipsillä on myös tavoitteena vähentää Itämereen kohdistuvaa rasitusta kieltäen laivojen jätevesien tyhjentämisen Itämerellä.
Containerships on tilannut neljä uutta rahtialusta, jotka käyttävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua. Kaasun nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta ja mahdollistaa näin kaasun kuljettamisen ja varastoinnin maalla ja merellä. Nesteytetty kaasu eli LNG (liquefied natural gas) on väritöntä, hajutonta ja myrkytöntä.

LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine. Sen käyttö vähentää rikkioksidipäästöjä 99 prosentilla, ja se alittaa myös tiukentuvat typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä koskevat rajoitukset. LNG:n käyttö vähentää sekä typpioksidi- että hiukkaspäästöjä 99 prosentilla ja hiilidioksidipäästöjä neljänneksellä perinteisiin polttoaineisiin verrattuna.

Ympäristöystävällisyys on myös taloudellisesti järkevää. Pitkällä aikavälillä polttoainekustannukset pienenevät. Lyhyemmällä aikavälillä laivojen suuri kapasiteetti tuo kustannussäästöjä. Containershipsin tilaamien laivojen dual fuel -moottoreissa voidaan hyödyntää myös perinteisiä polttoöljylaatuja. Kaikki LNG-alukset tulevat kulkemaan Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla.

Containershipsin tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen logistiikkaketju ovelta ovelle. Uusien laivojen lisäksi yhtiö on tehnyt investointeja myös LNG:tä hyödyntävään rekkakalustoon Suomessa, Venäjällä ja Isossa-Britanniassa. Containershipsista tulee näin ensimmäinen eurooppalainen toimija, jolla on LNG-aluksia ja joka rakentaa myös LNG:hen perustuvaa logistiikkaketjua Eurooppaan. LNG:n käyttöönottoon kuuluu myös kuljettajille järjestetty koulutus, joka sisältää ohjeet muun muassa autojen tankkauksesta siten, ettei tankkauksessa pääse ilmaan kasvihuonekaasuna tunnettua metaania.

Polttoaineen kulutuksen vähentäminen ja ajamisen taloudellisuus ovat olennainen osa perinteisillä polttoaineilla tehtävien maakuljetusten kehittämistä ja seurantaa. Kuljetusten tietojärjestelmällä seurataan muun muassa kaluston sijaintia ja sen tehokasta ja taloudellista käyttöä. Containershipsin rekkoihin on asennettu seurantajärjestelmät, jotka raportoivat polttoaineen kulutuksesta sekä kuljettajan ajotyylistä keskeisiä asioita, kuten jarrutuksia ja tyhjäkäyntiä. Tämän tiedon avulla kuljettajille annetaan palautetta taloudellisesta ajosta sekä ohjeita polttoaineen kulutuksen vähentämiseen.

Äkillisiä ympäristöriskejä aiheuttavat kuljetusalalla erityisesti luonnonilmiöt ja onnettomuudet. Yhtiöllä on käytössään ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä Suomessa, Venäjällä, Liettuassa, Latviassa, Hollannissa, Isossa-Britannissa sekä Irlannissa ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä Suomessa, Venäjällä sekä Hollannissa. Kaikki yhtiön toimistot käyttävät samaa johtamisjärjestelmää (Operations Manual) toiminnassaan.

Sosiaalinen vastuu

Containershipsillä, mukaan lukien agentuurit, työskentelee noin 600 työntekijää 21 maassa. Containerhips haluaa taata henkilöstölleen turvallisen, terveellisen ja kannustavan työympäristön. Hyvään työyhteisöön pyritään esimiehiä kouluttamalla ja kannustamalla kaikkia työntekijöitä vastuullisuuteen omalta osaltaan hyvän työyhteisön rakentamisessa.

Containerships tarjoaa työterveyshuollon henkilöstölleen Suomessa ja suosittelee vastaavia ratkaisuja maavastaaville eri maissa ottaen huomioon paikalliset käytännöt. Työterveyshuoltoon Suomessa kuuluvat sekä sairauden hoito, että ennaltaehkäisy sekä esimerkiksi terveyttä edistävän työergonomian tarkastukset. Henkilöstön työkykyä tuetaan muun muassa järjestämällä työhyvinvointitapahtumia sekä osallistumalla työntekijän vapaa-ajan liikuntakustannuksiin.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää Containershipsin toiminnassa. Kaikki kuljettajat osallistuvat säännöllisesti työterveys- ja turvallisuuskoulutukseen. Containerships varmistaa, että kaikilla kuljettajilla on asianmukaiset koulutus- ja turvalaitteet, jotta he voivat työskennellä turvallisesti, sekä valvoo ajo- ja työaikadirektiivin täytäntöönpanoa ja noudattamista. Containerships kouluttaa erikseen kaikki LNG-kuorma-autonkuljettajat LNG-tankkausprosessiin, ja jokaisella kuljettajalla on vaadittavat henkilökohtaiset suojavarusteet.

Konserni huolehtii työturvallisuudesta myös omistamallaan Containerships CVII -aluksella. Konsernilla on erilliset terveys- ja turvallisuusohjeet, joita seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Alus toimii ILO:n merityötä koskevan yleissopimuksen mukaisesti ja yhtiö suosittaa vastaavia käytäntöjä yhteistyökumppaneilleen, joilta se vuokraa aluksia. Miehistö on koulutettu täyttämään uudet STCW-määräykset.

Containerships noudattaa jokaisen asemamaansa työlainsäädäntöä. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään työhönsä noudattamalla yhtiön yleistä perehdytyssuunnitelmaa, jolla taataan tehokas ja tasa-arvoinen perehdytys uudelle työntekijälle. Työntekijöillämme on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin säännöllisissä kehityskeskusteluissa. Vuonna 2016 Containerships teetti myös koko konsernin kattavan henkilöstökyselyn, jonka tuloksia tullaan käyttämään toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Containerships noudattaa kaikessa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden periaatteita sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia. Yhtiöllä on käytössään erillinen eettisten periaatteiden ohjeistus (Code of Conduct), jota se noudattaa.

Sijoittajan kalenteri